www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2015

NabídkaZpět

Vystupující

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Dlouholetá pracovnice Ústavu dějin UK a archivu UK; zabývá se především dějinami školství a církevními dějinami, v těchto oborech publikovala řadu studií a monografií. Podílela se Velkých dějinách zemí Koruny české vydaných nakladatelstvím Paseka a dalším kolektivním díle Dějiny Univerzity Karlovy. V Klatovech spolupracuje pravidelně na přípravě Barokních jezuitských Klatov a historických expozic.

 

Studium: SVVŠ Praha 10, Přípotoční 1965-1968,  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor archivnictví-dějepis 1968-1973, PhDr. 1974 (FF UK), CSc. 1988 (FF UK), doc. 1999 (FSV UK)

Působení: od 1973 Archiv UK (nejprve jako odborná asistentka, od 1984 vědecká asistentka, od 1988 vědecká pracovnice), od 1992 Ústav dějin UK, vědecká pracovnice

Hlavní obory působení: dějiny školství, dějiny vzdělanosti, církevní dějiny raného novověku

Členství ve vědeckých a redakčních radách: členka redakční rady Ústavu dějin UK od 1990 (dosud), členka užší redakční rady časopisu Dějiny a současnost 1995–2004, členka Vědecké rady Archivu Akademie věd ČR 1992–1996, předsedkyně Vědecké rady Archivu AV ČR 1996–2004, v současné době předsedkyně Atestační komise Masarykova ústavu – Archivu AV ČR, členka Grantové agentury UK 1996–2002, členka Grantové agentury AV ČR 1998-2002, členka Grantové agentury ČR 2005–2008

Pedagogická činnost: UK Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu – 1995-2005 – úvod do studia dějepisu, semináře k dějinám 16.-19. století, vedení diplomových prací, v současné době členka Oborové rady pro doktorská studia KDDD PedF UK , vedení disertačních prací, členka zkušební komise Institutu mezinárodních studií FSV UK, 2008 FF UK Ústav českých dějin, přednášky k dějinám UK.

Jejím manželem je prof. Petr Čornej.

Výběrová bibliografie (knižní tituly):

 • A History of Charles University. Volume I (1348–1802). Edd. Ivana Čornejová – Michal Svatoš ve spolupráci s Petrem Svobodným. Karolinum Press, Prague 2001.
 • Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. Středověk a raný novověk (Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan). SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2001, s. 110–131, 133.
 • Dějepis pro střední odborné školy. České a světové dějiny (Petr Čornej, Ivana Čornejová, Milan Kudrys, František Parkan). SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2002, s. 96–109, 112–117, 118–123.
 • Dějiny evropské civlilizace I (Petr Čornej, Ivana Čornejová, Petr Charvát, Kateřina Charvátová, Jana Kepartová, Antonín Kostlán). Paseka, Praha – Litomyšl 1995 (2. vydání 1997, 3. vydání 1999), s. 309–319, 346–360.
 • Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48–1622 (redaktor svazku Michal Svatoš; Ivana Čornejová, Jaroslav Kadlec, Jiří Kejř, Jiří Pešek, Petr Svobodný, František Šmahel). Karolinum, Praha 1995, s. 247–268.
 • Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802 (Ivana Čornejová, Karel Beránek, Zdeněk Hojda, Ludmila Hlaváčková, Marie Pavlíková, Petr Svobodný). Karolinum, Praha 1996, s. 11–68, 99–135, 225–240. (spoluautor Zdeněk Hojda), 241–271.
 • Dějiny zemí Koruny české I. (rok vydání originálu: 1992, vydání v ČR/SR: 1992)
 • Evropa králů a císařů. Významní panovníci a vládnoucí dynastie do 5. století do současnosti. Petr Čornej, Jan P. Kučera, Vratislav Vaníček a kol. (Ivana Čornejová, Pavel Hoke, Věra Hrochová, Jan Kumpera, Vít Vlnas). Ivo Železný, Praha 1997. 410 s. + tabulky (maďarské vydání Európa uralkodói, Maecenas Könyukiadó, Budapest 1999. s. 324).
 • Histoire des Pays tch?ques. Sous la direction de Pavel Bělina, Petr Čornej et Jiří Pokorný, Éditions du Seuil, Paris 1995, s. 173–194, 211–251.
 • Jíloviště v dobách minulých (1347–1948). K 650. výročí první písemné zmínky o Jílovišti. Reklamní agentura MIRSA – Obecní úřad Jíloviště, Jíloviště 1998. 38 s.
 • Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622–1733. Praha : Karolinum, 1992. 192 s. ISBN 80–7066–392–8.
 • Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách. Sto událostí, které dramaticky změnily naši historii (Petr Čornej, Pavel Bělina, Ivana Čornejová, Robert Kvaček, Robert Novotný, František Parkan, Tomáš Pavlíček, Jiří Pernes, Jiří Pokorný, Naďa Profantová, Gabriela Šarochová, Petr Vágner, Vít Vlnas). Reader's Digest Výběr, Praha 2001, s. 182–193, 202–209, 214–221, 226–233.
 • Osudové osmičky. Přelomové roky v českých dějinách. Petr Čornej – Jiří Pokorný (garanti projektu) a kol. (Milena Bartlová, Pavel Bělina, Ivana Čornejová, Petr Havel, Pavel Kovář, Robert Kvaček, Petr Mareš, Jaromír Navrátil, Bohumil Pečinka, Jiří Rak, Jan Rychlík, Petr Svobodný, Jan Urban, Vratislav Vaníček, Vít Vlnas, Blanka Zilynská, Bohdan Zilynskyj). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999, s. 138–151.
 • Osudy Českých králů a královen (rok vydání originálu: 2013, vydání v ČR/SR: 2013)
 • Předěly staletí. České a světové dějiny v horizontech věků. Editor Jiří Rulf (autorský tým Milena Bartlová, Pavel Bělina, Miloš Čermák, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Tomáš Feřtek, Bořivoj Hnízdo, Petr Charvát, Ivan Klimeš, Tomáš Klvaňa, Luboš Kropáček, Jan P. Kučera, Robert Novotný, František Parkan, Jiří Pokorný, Jiří Rak, Svatava Raková, Daniela Tinková, Vít Vlnas, Bohdan Zilynskyj). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, s. 55–61, 237–243.
 • Tovaryšstvo Ježíšovo: Jezuité v Čechách. Praha : Mladá fronta, 1995. 245 s. ISBN 80–204–0471–6. 2. vyd. Praha : Hart, 2002. 264 s. ISBN 80–86529–30–4.
 • Ve stínu tvých křídel : Habsburkové v českých dějinách. Praha : Grafoprint–Neubert, 1995. 289 s. ISBN 80–85785–20–X. (spoluautoři Vít Vlnas a Jiří Rak).
 • Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618–1683. Praha : Paseka, 2008. 711 s. ISBN 978–80–7185–947–5. (spoluautoři Jiří Mikulec, Vít Vlnas, Jiří Kaše)
 • Z minulosti Děčínska a Českolipska IV (rok vydání originálu: 1985, vydání v ČR/SR: 1985)
 • Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654–1773, spolu s Annou Fechtnerovou Univerzita Karlova Praha 1986, 597 s.

Studie ve vědeckých časopisech, sbornících a edicích:

 • Konfesionalizace univerzit. Documenta Pragensia XI, 1993, s. 55–59.
 • Jičínští jezuité a rekatolizace. In: Rekatolizace v českých zemích. Sborník příspěvků z konference v Jičíně konané 10. září 1993. Jičín 1995, s. 65–72.
 • Alma mater Carolo-Ferdinandea, pražské vysoké učení v časech Jana Marka Marci. In: Jan Marek Maci. Život, dílo, doba (Sborník přednášek). Rosa, Lanškroun 1995, s. 9–17.
 • Pražské univerzitní slavnosti v 17. století. Documenta Pragensia XII, 1995, s. 137–144.Univerzitní autonomie v průběhu věků. Na příkladu Prahy. In: Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Edd. V. Vlnas – T. Sekyrka. Národní galeria, Praha 1996, s. 28–32
 • Libri sententiarum et decretorum akademického magistrátu pražské univerzity. In: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám dr. Karla Beránka. Státní ústřední archiv v Praze, Praha 1996, s. 67–72.
 • Náboženská situace v Praze. In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Edd. Eliška Fučíková a kol. Správa Pražského hradu – Thames and Hudson – Skira, Praha – Londýn – Milán 1í97, s. 310–322. Též anglická a německá mutace.
 • Pražské školství. In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Edd. Eliška Fučíková a kol. Správa Pražského hradu – Thames and Hudson – Skira, Praha – Londýn – Milán 1997, s. 323–331. Též anglická a německá mutace.
 • Albrecht z Valdštejna a počátky jezuitské koleje v Jičíne. In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 3. Státní okresní archiv, Semily 1997, s. 24–30.
 • Jezuitské období univerzit v zemích Koruny české. In: Historická Olomouc a její problémy XI. Univerzita Palackého, Olomouc 1998, s. 9–14.
 • Péče o písemnosti pražské univerzity. Jezuitské archivy. In: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 1. Sciencia nobilitat. Sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky, DrSc. Ed. Michal Svatoš. Univerzita Karlová, Praha 1998, s. 105–114.
 • Příchod Tovaryšstva Ježíšova do Prahy a náboženská situace v Čechách v polovině 16. století. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998, s. 469–476.
 • Zikmund Winter a dějiny pražské univerzity. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové konference (Rakovník 12.–14. prosince 1996). Ed. Věra Brožová. Okresní muzeum Rakovník – Ústav pro českou literaturu AV ČR, b. d. (1999), s 93–100.
 • Jičínské gymnázium za jezuitů. In: Jičínské gymnázium 1624–1999. Almanach k 375. výročí založení. Edd. Eva Bílková – Vladimír Carda – Jan K. Čeliš. Lepařovo gymnázium, Jičín 1999, s. 9–19.
 • Organizace jezuitského školství před rokem 1773. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 5. Státní okresní archiv, Semily 2000, s. 9–14.
 • René Fülöp Miller a jeho moc a tajemství jezuitů. In: René Fülöp Miller, Moc a tajemství jezuitů. Rybka Publishers, Praha 2000, s. 645–650.
 • Slavnosti na Karlo–Ferdinandově univerzitě v 17. století. In: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku. Edd. Václav Bůžek – Pavel Král. Opera historica 8. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice 2000, s. 471–479.
 • Věda, vzdělanost, tradice, Gloria Universitatis. In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. – 18. století. Ed. Vít Vlnas. Národní galerie – Paseka, Praha 2001, s. 205–207.
 • Ozvěny majestátu. In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. – 18. století. Ed. Vít Vlnas. Národní galerie – Paseka, Praha 2001, s. 273–275.
 • Ideál a skutečnost „svatých Čech“ (spoluautor Petra Nevímová). In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. – 18. století. Ed. Vít Vlnas. Národní galerie – Paseka, Praha 2001, s. 291–293.
 • Obnova katolické církve po Bílé hoře, tradice a nové pohledy. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem vednech 5. – 6. listopadu 1998. Ed. Michaela Hrubá. Albis international, Ústí nad Labem, s. 258–265.
 • Tuchoměřice za panství jezuitů. In: Tuchoměřice od nejstarších dob k dnešku. Edd. S. Boloňský a kolektiv. Tuchoměřice 2001, s. 27–33.
 • „Gloria Universitatis  carolo–Ferdinandeae Pragensis“ – Oslava pražské univerzity v barokních Čechách. In: Baroko v Itálii – baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem, edd. Vilém Herold – Jaroslav Pánek, Filosofia Praha 2003, vyšlo 2004

Povídky: 

 • Co by bylo, kdyby nebyla bitva na Bílé hoře
 • Hrdinové a zrádci (2003)

prof. Dr. Bernhard Dick

(Universität Regensburg)

Profesor Dick se narodil v roce 1953 v Kolíně nad Rýnem. Má humanistické školní vzdělání  navštěvoval Gymnázium Tří Králů v Kolíně nad Rýnem, zde maturoval v roce 1972. Poté studoval chemii a fyziku, studium ukončil v Kolíně nad Rýnem v roce  1977.  Na dizertační práci o laserové spektroskopii molekul se připravoval na katedře pro teoretickou chemii v Kolíně nad Rýnem, doktorem přírodních věd byl promován v roce 1981. Jako hostující vědecký pracovník působil na univerzitě v Pensylvánii (USA) v období 1982 - 1984, poté  vykonával  vědeckou práci v oddělení laserové fyziky v Institutu Maxe Plancka v Göttingenu.

V roce 1990 se habilitoval v oboru fyzikální chemie na řezenské univerzitě. Od roku 1992 je profesorem pro fyzikální chemii na řezenské univerzitě.

1982:  promoční cena na univerzitě v Kolíně nad Rýnem
1990: Nernstova cena Německé Bunsenovy společnosti za fyzikální chemii

Výzkumné zájmy:
Fotochemie, molekulární spektroskopie, počítačová chemie (kvantová chemie). Zkoumané systémy sahají od izolovaných chladných molekul v plynné fázi až po proteiny z biologických fotosenzorů.

Publikace:
125 článků v odborných vědeckých časopisech

Webové stránky:
www-dick.chemie.uni-regensburg.de

Osobní zájmy:
východní církve (dějiny, teologie, ekumenické kontakty)
gregoriánský chorál (člen göttingenské sborové školy a sboru bývalých "Dómských vrabčáků" v Řezně, člen Mezinárodní společnosti pro studium gregoriánského chorálu).

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

(Univerzita Karlova v Praze)

Narodil se 20. 4. 1955 v Roudnici nad Labem, kde absolvoval základní školu a střední zemědělskou školu. V letech 1974–1979 studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze obor rostlinná výroba. Na podkladě obhájení diplomové práce na téma výzkumu kvantitativních a kvalitativních vlastností radiomutantů chmele obdržel titul inženýra zemědělství. V průběhu studia na VSŽ byl zaměstnán na částečný úvazek v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem. V roce 1979 byl přijat k dálkovému studiu dějin umění na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončil roku 1983 diplomovou prací Ikonografie Krista ukřižovaného na vinném keři, která byla uznána jako práce rigorózní a po absolvování rigorózní zkoušky získal titul PhDr. Podstatnou část práce publikoval v časopise Umění, který vydává Ústav dějin umění Akademie věd. Mezi lety 1984 a 1990 pracoval jako redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon v Praze. Od roku 1990 působí na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a jako externí pedagog na AVU. V roce 1997 habilitoval na FFUK v Praze pro obor dějiny umění (habilitační práce Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, publikována v nakladatelství Karolinum) a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v Praze pro obor dějiny umění. V letech 2006–2013 vykonával funkci ředitele Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost. Od roku 2001 působí na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK a externě na katedře historie Filosofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Fakultě užitého umění grafiky téže univerzity. V současnosti je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Vědecké rady Filosofické fakulty UK v Praze, Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Je spoluautorem řady domácích a zahraničních výstav starého umění s vědeckými katalogy (např. Hl. Johannes von Nepomuk, Gotika v západních Čechách, Magistr Theodoricus, The Crown of Bohemia 1347–1437 v The Metropolitan Museum of Art, New York, Obrazy krásy a spásy – gotické umění v jihozápadních Čechách. Na pozvání přednášel na univerzitách a ve vědeckých institucích v Regensburgu, v Mnichově, v Krakově, v Kolíně nad Rýnem, v GWZO v Lipsku a na mnoha zahraničních konferencích a sympoziích (např. Mnichov, Berlín, Paříž, Řím, Norimberk. Je členem prestižní německé odborné společnosti Görres Gesellschaft. Je autorem devíti samostatných monografií z toho čtyř zahraničních (Obraz a kult v Čechách v 17. a 18.století, Středověké malířství v Čechách, Slovník biblické ikonografie, Mistr třeboňského oltáře, Hl. Günther, Hl. Johannes von Nepomuk, Hl. Adalbert, Hl. Wolfgang), spoluautorem 63 monografií českých a zahraničních a autorem více jak dvou set odborných statí v domácích i zahraničních recenzovaných publikacích a periodikách. Dohledal 224 citací v odborných zahraničních periodikách a 11 citací ve WOS. Snaží se také o popularizaci vědy ve sdělovacích prostředcích. Byl řešitelem a spoluřešitelem 15 domácích a zahraničních grantů (např. Research Support Scheme, Wolkswagen Stiftung, GAČR; participant na výzkumných záměrech MŠ a Center excelence UK a AV ČR ). Je členem poradního sboru ministra kultury ČR v oblasti grantových projektů, speciálně NAKI. NA UK vede řadu doktorandů, z nichž 11 jich studium zdárně absolvovalo, v současnosti vede dalších 18 doktorandů. Odborně se zabývá starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. V roce 1994 obdržel cenu Josefa Krásy udělovanou Uměleckohistorickou společností v českých zemích a v roce 2009 Zlatou medaili sv. Vojtěcha, udělenou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou za zásluhy o Katolickou teologickou fakultu UK. Od roku 2012 je členem řádu Svatého Lazara Jeruzalémského.

 • Seznam publikací na FF UK

prof. Dr. Klaus Unterburger

(Universität Regensburg)

Prof. Dr. Klaus Unterburger se narodil v roce 1971 ve Wunsiedelu v pohoří Fichtelgebirge. Studoval na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, tam získal titul magister artium, licenciát teologie a v roce 2004 titul doktor teologie.

Od roku 1996 působil jako vědecký asistent pro církevní dějiny v Mnichově, v roce 2004 se stal vědeckým asistentem pro církevní dějiny v Münsteru. V Münsteru se v roce 2008 habilitoval a působil ve vedení několika kateder. Od roku 2012 je vedoucím katedry pro středověké a novověké církevní dějiny v Řezně.

Mezi jeho badatelské zájmy patří dějiny křesťanství ranného novověku a historický vývoj vztahu mezi vírou a vědou. S editory kritického vydání Leibnitzových spisů při Akademii věd v Berlíně-Brandenburgu a v Göttingenu spolupracuje na větším počtu projektů.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019