www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Spolupráce

NabídkaÚstav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Ústav dějin umění je jedním z veřejných výzkumných pracovišť, sdružených v Akademii věd České republiky (odtud zkratka ÚDU AV ČR, v. v. i.). Jeho cílem je výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění, estetiky a architektury. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové  Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Pracovníci ústavu jsou autory mnoha dalších publikací, pořádají a spolupořádají výstavní projekty u nás i v zahraničí. Mnozí z nich působí jako pedagogové na vysokých školách. Ústav se podílí na různých domácích i zahraničních projektech a spolupracuje s řadou vědeckých institutů a odborníků doma i v zahraničí. Je členem mezinárodní asociace uměleckohistorických institutů RIHA (Research Institutes in the History of Art).

Jednotlivá oddělení ústavu se zabývají středověkým uměním, uměním raného novověku i 19. až 21. století, uměleckohistorickou topografií a dokumentací. Dále zde jsou centra zaměřená na umění a architekturu doby Rudolfa II.(Studia Rudolphina), barokní nástěnné malířství (člen skupiny The Research Group for Baroque Ceiling painting in Central Europe), sepulkrální umění a epigrafiku ad. V ústavu funguje veřejná odborná knihovna, intenzivně využívaná větším počtem interních i externích čtenářů, především studentů. Instituce spravuje také bohaté sbírky grafiky, historických plánů, fotografií a písemných pramenů.

Ústav vydává časopis Umění, jediné vědecké uměleckohistorické periodikum v České republice. V tomto mezinárodně respektovaném dvouměsíčníku vycházejí práce českých i zahraničních odborníků. Další odborné publikace připravuje ústavní vydavatelství Artefactum. Od roku 1971 ústav zpracovává Českou uměleckohistorickou bibliografii.

Renomovanou odbornou platformou se stal ústavem pořádaný cyklus Collegium historiae artium, kde přednášejí domácí i zahraniční vědci.

Pracovníci Ústavu dějin umění přispívají k ochraně evropského kulturního dědictví výstupy výzkumné činnosti, úzkou součinností s pracovníky z oblasti památkové péče, či odbornými konzultacemi, poskytovanými široké veřejnosti. Česká republika se pyšní nesmírně bohatým pokladem své mnohasetleté hmotné i nehmotné kultury, jejíž nedílnou součástí jsou díla výtvarného umění a architektury. Nezbytným předpokladem dalšího efektivního využití těchto hodnot je jejich hlubší poznání, založené na interpretaci obsahu, pochopení souvislostí, za nichž tato díla vznikla, a způsobu, jímž byla a jsou společností přijímána. Bez této ryze odborné práce není prakticky možná účinná ochrana uměleckých památek, kterou stát deklaruje jako svůj zájem. Je třeba zdůraznit, že ze základního výzkumu uměleckých děl naše země významně profituje v oblasti turistického ruchu.

Práce ústavu je založena na dlouhodobé součinnosti a týmové spolupráci jeho jednotlivých oddělení a center. Výzkum v oblasti dějin umění by byl těžko myslitelný bez využití výsledků práce z jiných vědních oblastí zastoupených v rámci Akademie věd: historie, archeologie, filozofie, sociologie, psychologie, literární vědy ad. Dějiny umění – podobně jako další vědní obory reprezentované Akademií věd ČR – významně spoluutvářejí kulturní úroveň celé společnosti a mají velký vliv na kvalitu života této generace i těch budoucích.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019