www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Příspěvky

Jan Potměšil

Přemysl Vacek

Barokní anonym

Neděle 28. dubna 2019, od 19 hodin, Klatovské katakomby

Anonymní autoři dnes stojí ve stínu velkých tvůrců minulosti, k jejichž jménům se upíná pozornost a důvěra nejširšího publika jako k ověřené kvalitě, o níž nemůže být pochyb. Je to pochopitelný trend. Ale kam zmizelo dobrodružeství z oběvování neznámého, touha a potřeba poznávat nové (či staronové) světy a odhodlání prověřit svůj vkus dříve neslyšeným?

Herec Jan Potměšil a loutnista Přemysl Vacek se rozhodli nahlédnout do archivů a vynést na světlo zapomenuté klenoty české barokní poezie a hudby, které sice nedisponují monumentalitou a puncem prověřenosti, přesto však i s odstupem několika staletí mají co říci dnešnímu člověku.

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Don Martin Hoeff Huerta, klatovský dobrodinec se špatnou pověstí

Žoldnéř, který dobyl během tažení třicetileté války nejen slávu na polích válečných, ale získal i značný majetek, ale na jeho využití mu nebyl vyměřen dlouhý čas. Stal se držitelem statků v jižních a jihozápadních Čechách, ale dle všeho si úctu poddaných nevydobyl, jak svědčí aspoň dochované pověsti. Byl ale také štědrým mecenášem katolické církve. Byly jeho odkazy pro církev výrazem pokání a touhy po odčinění špatných skutků?

Ing. Iva Fictumová

Informace o průběhu rekonstrukce kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Dva významní absolventi klatovského gymnázia: biskup Jan Ignác Dlouhoveský a heraldik a genealog Daniel Bohumír baron Wunschwitz

Jezuité na řádovém gymnáziu v Klatovech poskytli vzdělání generacím mladých mužů, kteří se, jak lze předpokládat, z většiny uplatnili ve společnosti, ať už šlo o "světská" zaměstnání nebo o sféru duchovní služby. Kvůli torzálnímu dochování dobových pramenů není možné vytvořit přesný seznam žáků klatovského gymnázia éry baroka, některé žáky je však možné dohledat. Dva z nich dosáhli již během života značného věhlasu, jeden v oblasti duchovní, druhý světské, oba šlechtici, biskup Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi (1638-1701) a genealog, heraldik a milovník historie, Daniel Bohumír baron Wunschwitz (1678-1741). Jejich životním krokům a vztahu k městu Klatovy je věnován tento referát.

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

František Xaver Brixi (1732–1771): Messa de Requiem in c molle

PhDr. Vladimír Horpeniak

Stříbřené sklo a lidová zbožnost na Šumavě

Ing. Václav Chroust

Slavnostní zahájení konference

Ing. Václav Chroust

Zahájení sobotního programu

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Jan Florian Hammerschmidt, klatovský student, který nezapomněl na město svého mládí

Významný český historik, církevní prelát a barokní patriot Jan Florian Hammerschmidt (1652-1735) pocházel z městečka Stod na Plzeňsku. Jeho život i tvorba byly mimo jiné spojeny s Klatovy. Studoval zde na jezuitském gymnáziu a v dospělosti se do Klatov jako katolický kněz na jeden rok vrátil, po dlouhé farní službě na venkově zde byl představeným kaplanského domu. Tomuto městu věnoval pozornost ve své historiografické a literární činnosti – sepsal a vydal podrobné české dějiny Klatov, mimo to je autorem latinského pojednání o klášteře klatovských dominikánů.

Hlavní pozornost příspěvku bude zaměřena na výše zmíněné klatovské motivy v Hammerschmidtově životě i díle. Seznámí však také šířeji s rozvojem církevní kariéry tohoto významného preláta a samozřejmě také s jeho historickými výzkumy a spisovatelskou činností. V neposlední řadě pak autor představí J. F. Hammerschmidta jako barokního šprýmaře, který svůj smysl pro humor uplatňoval v některých textech.

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Jakub Jan Ryba, rodák přeštický

J. J. Ryba se narodil v Přešticích. Může být tedy považován za rodáka z Klatovska. Příspěvek připomene Rybu jako hudebníka, bude se ale věnovat hlavně jeho učitelskému povolání, jeho názorům na soudobou pedagogiku i školní praxi a zejména jeho vztahu k dětem a jejich rodičům.

PhDr. Martin Svatoš, CSc.

Latinští humanisté z Klatov a v Klatovech do Bílé hory

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph. D.

Jacobus Palladius a další tvůrci Historie klatovské koleje

Jacobus Palladius patřil k významným osobnostem klatovské jezuitské komunity posledních desetiletí 17. století. Osvědčil se jako spolehlivý a zkušený řeholník, když byl po požáru Klatov vybrán mezi ty, kteří měli zajistit udržení řádu a jeho škol ve zničeném městě. Byl ale nepochybně znám jako obratný stylista i talentovaný básník; po jeho smrti byla zveřejněna sbírka jeho epigramů. Své nadání dal do služeb řádu také v okamžiku, kdy se ujal vedení ročních záznamů análů klatovské koleje, které známe pod názvem Historia collegii Clattoviensis. V této činnosti měl J. Palladius své předchůdce i nástupce, které k sepisování análů přivedl vlastní zájem, literární nadání či pouhá povinnost vyplývající ze svěřené funkce v komunitě. Právě identifikací těchto jezuitů a sledování jejich možného vztahu k vytvářenému textu se bude tento příspěvek věnovat.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019