www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Čtvrté výročí znovuotevření katakomb

NabídkaZpět

Pozdrav od Ackermann Gemeinde Regensburg

Proslov Karla Ritzke

04. 12. 2015

Při slavnosti v klatovských katakombách, na které byly představeny sborník „Víra, věda a literatura v 17. a 18. st.“ a dokumentární film „Barokní jezuitské Klatovy 2015,“ přednesl  místopředseda Ackermann Gemeinde Regensburg pan Karl Ritzke proslov, který Vám nabízíme v českém překladu od paní Šárky Lesné (a samozřejmě i v německém originálu).

Český překlad

Vážený pane místostarosto Chrouste, vážený pane starosto, vážený pane faráři, vážení přítomní,

040.jpg

my, zástupci organizace Ackermann-Gemeinde, jsme potěšeni a vděčni, že se s vámi opět můžeme setkat v těchto úctyhodných historických prostorách. Rádi vzpomínáme na aktivity, které jsme společně s vámi uskutečnili, a na pohostinnost, které se nám u vás dostalo.

Jan ze Žatce zvaný „Oráč z Čech“, jehož jméno naše společenství nosí, by se z našich aktivit velice radoval. Patřil k těm myslitelům na přelomu 14. a 15. století, kteří do Prahy a do Čech uvedli ranný humanismus. Kdyby ještě žil, byl by velmi potěšen, že se Češi a Němci setkávají na sympoziích v tak významném dřívějším centru vědecké činnosti v Klatovech.

Avšak jeho známá báseň „Oráč z Čech“ nás přes vědecký zájem vede hlouběji do lidského trápení a k otázce po Bohu, který toto všechno dopuští, a strpí, že lidé způsobují trápení. Jednomu rolníkovi - německy rolník = Ackermann- vyrvala smrt jeho milovanou mladou ženu. V básni rolník zoufale obžalovává před Bohem smrt, až se mu podaří překonat těžký osud a přijmout jej.

Po strašných událostech minulého století tu stáli Němci vyhnaní z Čech, Moravy a Slezska zrovna tak nejprve zcela oněmělí utrpením. Aby si navzájem pomohli v hmotné a duchovní nouzi, semkli se katolíci ve společenství, které nazvali Ackermann-Gemeinde - Ackermannovo společenství, Ackermannova obec. Začlenění do nové vlasti se zdařilo. Brzy však kritické úvahy o příčinách vyhnání podnítily navázání styků s českými přáteli, byly podnětem k vzájemnému přiznání viny v křesťanském duchu, odpuštění, usmíření a sousedství mezi Čechy a Němci. Před politickým zvratem a obzvláště po něm to vedlo k mnoha vzájemným setkáním, přeshraničním projektům, bohoslužbám, poutím, kulturním podnikům, konferencím a studijním cestám. Vždyť my jsme to také zažili v Klatovech.

A tak chceme ještě jednou zdůraznit, jak velice nás těší, že jsme dnes na slavnostním představení sborníku příspěvků z minulého sympozia opět u vás. Předáváme vám srdečné pozdravy od našeho předsedy, pana Fuchse, a jeho ženy. Máme velkou radost, že nás dnes opět doprovází pan profesor Dr. Klaus Unterburger, vedoucí katedry středověkých a novověkých církevních dějin na teologické fakultě univerzity v Řezně. Profesor Dick posílá srdečné pozdravy. Byl by rád s námi, ale v této době je na studijní cestě v Izraeli.

Přejeme zdar dnešnímu večeru a těšíme se na další spolupráci.

 

Německá verze

Vážený pane starosto Chrouste, vážený pane vrchni starosto, váženy pane faráři, vážení přítomní,

Wir, von unserer Organisation „die Ackermann – Gemeinde“, freuen uns und sind dankbar, dass wir uns hier wieder in diesen ehrwürdigen historischen Räumen mit Ihnen treffen dürfen. Wir denken gerne zurück an die Aktivitäten, die wir gemeinsam erfolgreich ausführen durften und an die Gastfreundschaft, die wir bei Ihnen erlebt haben.

Johannes von Saaz, genannt „der Ackermann von Böhmen“, der Namenspatron unserer Gemeinschaft, würde sich über unsere Unternehmungen sehr freuen. Er gehörte zu den Denkern an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, die den frühen Humanismus in Prag und in Böhmen einleiteten. Insofern wäre er, wenn er noch lebte, sehr erfreut, dass sich Tschechen und Deutsche zu Symposien in einem so bedeutenden ehemaligen Zentrum wissenschaftlicher Tätigkeit in Klatovy treffen. Doch sein bekanntes Gedicht „Der Ackermann von Böhmen“ führt uns über wissenschaftliches Interesse tiefer hinein in menschliches Leid und die Frage nach Gott, der dieses zulässt und duldet, dass Menschen das Leid verursachen. Einem Bauern, dem Ackermann, hat der Tod seine geliebte junge Frau entrissen. In dem Gedicht klagt der Ackermann verzweifelt vor Gott den Tod an, bis es ihm gelingt, sein schweres Schicksal zu bewältigen und es zu bejahen.

Nach den schrecklichen Ereignissen des letzten Jahrhunderts standen die vertriebenen Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien ebenso wie der Ackermann zunächst sprachlos vor ihrem Leid. Um sich gegenseitig in der materiellen und seelischen Not zu helfen, trafen sich die Katholiken in einer Gemeinschaft, die sie „Ackermann- Gemeinde“ nannten. Die Integration in die neue Heimat gelang. Bald aber führte ein kritisches Nachdenken über Ursachen der Vertreibung zum Impuls, auf tschechische Freunde zuzugehen, im christlichen Geist gegenseitig Schuld zu bekennen und zu vergeben und sich für Versöhnung und Nachbarschaft zwischen Tschechen und Deutschen einzusetzen. Vor und besonders nach der politischen Wende führte dies zu vielen gegenseitigen Treffen, grenzüberschreitenden Projekten, Gottesdiensten, Wallfahrten, kulturellen Veranstaltungen, Konferenzen und Studienfahrten. Wir haben das ja auch in Klatovy erlebt. So wollen wir noch einmal betonen, wie sehr wir uns freuen, heute zum Vorstellen des Sammelbands mit den Vorträgen des letzten Symposiums wieder bei Ihnen zu sein. Wir überbringen Ihnen herzliche Grüße von der Ackermann-Gemeinde Regensburg, besonders von unserem ersten Vorsitzenden, Herrn Fuchs und seiner Frau. Wir freuen uns ganz besonders, dass uns Herr Professor Dr. Unterburger, Inhaber des Lehrstuhl für mittelalterliche und neuere Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Regensburg, heute wieder begleitet. Prof. Dr. Dick sendet herzliche Grüße. Er wäre gerne bei uns, befindet sich aber zur Zeit bei einem Forschungsvorhaben in Israel

Wir wünschen ein gutes Gelingen des heutigen Abends und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019