www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

Zdeňka Buršíková

(Městská knihovna Klatovy)

Ředitelka Městské knihovny Klatovy.

Mgr. Jiří A. Čepelák

(Pražské humanitní gymnázium)

Narodil v roce 1983 v Praze, kde na Filozofické fakultě UK vystudoval obor historie a latina. V letech 2008 až 2017 vyučoval latinský jazyk, stylistiku a úvod do středověké latinské literatury na škole Accademia Vivarium novum v Římě. Od září loňského roku působí jako vyučující dějepisu a latiny na Pražském humanitním gymnáziu. Již od svých středoškolských studií se zajímal o regionální historii – sám nebo v rámci kolektivu autorů zpracoval a vydal dějiny Vrbna u Mělníka, Vražkova a šlechtického rodu Vlinských z Vliněvsi. Po návratu ze studií v jižní Itálii v roce 2006 založil Pražský latinský kroužek a intenzivně se věnoval propagaci přímé metody výuky latiny a učebnic Lingua Latina per se illustrata na českých školách. V roce 2010 k těmto učebnicím do češtiny přeložil a vydal příručku pro studenty Latine disco. V oblasti latinské literatury a překladů se zaměřuje především na humanistickou a barokní literaturu. Po stylistické stránce se zabýval korespondencí kněžského dorostu Jednoty bratrské a do češtiny přeložil první knihu Rozmanitostí z historie Království českého od Bohuslava Balbína.

PhDr. Jiří Havlík, Ph.D.

Jiří Havlík se narodil 2. prosince 1979 v Praze. Zaměřuje se především na církevní dějiny českých zemí v raném novověku, dějiny církevních řádů – především jezuitů, karmelitánů –, pražského arcibiskupství, ale i na církevní politiku, literaturu a její distribuci v 17.–18. století. Vedle toho se podílel na projektu věnovaném dějinám habsburské diplomacie v letech 1640–1740. V Oddělení dějin raného novověku na Historickém ústavu AV ČR pracuje v týmu zabývajícím se dějinami jezuitského řeholního domu v Telči. Od roku 2003 byl na několika studijních pobytech ve Vatikánských archivech (Archivio Segreto Vaticano), v archivech ve Vídni a v centrálním řádovém jezuitském archivu v Římě (Archivum Romanum Societatis Jesu). V současné době působí na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze, kde vyučuje český jazyk a literaturu, dějepis a semináře k oběma předmětům.

Výběr z publikační činnosti:

Knižně

 • Ondřej KOUPIL – Jiří M. HAVLÍK – Martin MÁDL (eds.), Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení, Praha: Karolinum, 2017.
 • Jiří M. HAVLÍK, Jan Fridrich z Valdštejna, Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha: Vyšehrad, 2016.
 • Jiří M. HAVLÍK – Karel ČERNÝ, Jezuité a mor, Praha: NLN: Knižnice dějin a současnosti, 2009.

Studie v odborných časopisech a sbornících

 • Jiří M. HAVLÍK, The Extraordinary Imperial Ambassadors to the Conclave during the 1667–1730 Period, Theatrum Historiae 19, 2016, s. 205–245.
 • Jiří M. HAVLÍK, Bohemia (pia et) sancta Societatis Jesu – Die böhmische „Legende“ in der Gesellschaft Jesu (1650–1700), In: Heidemarie BACHHOFER – Tomáš ČERNUŠÁK –
 • Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Ordenshistoriographie in Mitteleuropa, Monastica historia 2, St. Pölten – Praha 2015, s. 49–72.
 • Jiří M. HAVLÍK, Polemics in Commentaries in Czech Bible readings, in: Lucy R. NICHOLAS – Andrea RIEDL – Svorad ZAVARSKÝ (eds.), Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 195–215.
 • Jiří M. HAVLÍK, Česká katolická šlechta v jezuitské péči 1623–1773, in: Václav CHROUST – Zdeňka BURŠÍKOVÁ – Karel VITÁK (eds.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti, Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků, Klatovy 2014, s. 116–137.
 • Jiří M. HAVLÍK, Diarium Kinsky 1663–1672. Klíče k Františku Oldřichovi Kinskému (1634–1699), Folia historica Bohemica 29/1, 2014, s. 133–165.
 • Jiří M. HAVLÍK, Polemika v komentářích. Bible svatováclavská, její čtenáři a Šestidílka, Historie – otázky – problémy 5/2013, č. 2: Česká bible – Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, Vydáno 2014, s. 83–93.
 • Jiří M. HAVLÍK, Contra (duos) patres Societatis Jesu 1672–1675. Jan Tanner TJ a Vilém Frölich TJ, průběh sporu o jejich teze a jeho dopady, Folia Historica Bohemica 26/2011, č. 1, s. 143–163.
 • Jiří M. HAVLÍK, Spor českého duchovenstva o imunity církve v letech 1690–1695. K politickým aktivitám pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, Český časopis historický 107/2009, s. 769–796. ISSN 0862-6111
 • Jiří M. HAVLÍK, Jan Malobický SJ (1620-1683) a jeho Dům věčnosti, Studia Comeniana 38/2008, č. 80, s. 151–164.

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

(FF, UK, Praha)

Vystudovala obor etnologie a historie na FF UK v Praze a od roku 1999 je zaměstnána jako vědecká pracovnice v Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze, oddělení historické etnologie. Těžiště její badatelské práce se zaměřuje na studium lidové zbožnosti, sledování poutní praxe v českých zemích od raného novověku až po současnost či na kramářskou produkci 17.-19. století. Odborný zájem se orientuje na prosopografické výzkumy jezuitského řádu. Je spoluautorkou biobibliografické databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku (http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog) a databáze kramářských tisků (staretisky.eu.cas.cz).

Publikační činnost viz www.eu.cas.cz.

PhDr. Vladimír Hoperniak

P. Jaroslav Hůlle

(Klatovy)

P. Ing. František Hylmar

P. František Hylmar se narodil v roce 1957 v Hradci Králové. Po studiích oboru geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT, která ukončil v roce 1981 a po roční vojenské službě pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze. V roce 1989 byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a absolvoval prvních několik měsíců noviciátu neveřejně. V květnu 1990 nastoupil do noviciátu na Sv. Hostýně, kde 8. září 1991 složil první sliby. V letech 1991-94 studoval v Krakově filozofii a 1994-97 v Dublinu teologii. Dva roky působil jako vysokoškolský kaplan a vyučující na VOŠ Caritas v Olomouci, kde obdržel v říjnu 1997 jáhenské a v březnu 1998 kněžské svěcení. V letech 1999-2001 získal ve španělském Madridu licenciát ze spirituální teologie a poté vykonal třetí probaci v Mexiku. Od května 2002 byl činný v České provincii. Nejprve v Kolíně a od října pak v Praze. Tam složil 3. října 2002 poslední sliby a od dubna 2003 byl představeným domu, rektorem u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí a farářem u sv. Štěpána ve Štěpánské ulici. 1. března 2004 byl jmenován provinciálem a služby se ujal 16. května 2004. V roce 2007 se ujal podruhé funkce českého provinciála, v roce 2008 byl jediným českým delegátem s hlasovacím právem na XXXV. Generální kongregaci Tovaryšstva Ježíšova v Říme. Službu provinciála vykonával do 3. února 2013.

Zdroj: www.jesuit.cz

Ing. Václav Chroust

(Klatovy)

Předseda občanského sdružení Klatovské katakomby a místostarosta Klatov.

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

(Univerzita Karlova)

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Studoval entomologii na UK v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a v zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Měl zájem o etologické a antropologické koncepce. Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na Katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna, také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, mimikrách. Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda), a autorem celé řady knih: „Dějiny biologického myšlení“, „Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy“, „Lidská přirozenost“, „Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika“, „Ptáci v Čechách 1360–1890 aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha“, „Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací“, „Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie“, „Ochlupení bližní. Zvířata v kulturních kontextech“, „Evropa na rozcestí“. Napsal také beletristické romány „Opšlstisova nadace“, „Černý domeček“, „Mandaríni“.

PhDr. Jitka Lněničková

PhDr. Jitka Lněničková, historička ve svobodném povolání, kurátorka Pavilonu skla v Klatovech a Sklářského muzea v Anníně. Věnuje je historii evropského sklářství a dějinám každodennosti.

Výběrová bibliografie:

 • České a moravské obalové sklo(rok vydání originálu: 2007, vydání v ČR/SR: 2007)
 • České země v době baroka(rok vydání originálu: 1994, vydání v ČR/SR: 1999)
 • České země v době obrození(rok vydání originálu: 1995, vydání v ČR/SR: 2002)
 • České země v době osvícenství(rok vydání originálu: 1995, vydání v ČR/SR: 2002)
 • České země v době předbřeznové 1792–1848(rok vydání originálu: 1999, vydání v ČR/SR: 1999)
 • Historica Pragensia(vydání v ČR/SR: 2008)
 • Jezdíme, plujeme, létáme : Ilustrované dějiny dopravy(rok vydání originálu: 2010, vydání v ČR/SR: 2010)
 • Příběhy šumavských sklářů(rok vydání originálu: 2011, vydání v ČR/SR: 2011)
 • Sklo v Praze(rok vydání originálu: 2003, vydání v ČR/SR: 2003)
 • Spoutané paprsky, HARNESSED RAYS OF LIGHT, GEBUNDENE STRAHLEN
 • (vydání v ČR/SR: 2005)Šumavské sklářství
 • (rok vydání originálu: 1996, vydání v ČR/SR: 1996)

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Je historička umění a archivářka. V letech 2001–2014 pracovala v Národním archivu v Praze, od roku 2005 přednáší na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na barokní umění. Je autorkou řady odborných statí a dalších prací, zaměřených mimo jiné na dějiny a interpretaci umělecké výzdoby staveb v rámci řádu Tovaryšstva Ježíšova. Žije v Odoleně Vodě.

 • Petra Oulíková, Obrazové cykly v jezuitských řádových domech, in: Ivana Čornejová - Hedvika Kuchařová - Kateřina Valentová (ed.), Locus pieatis et vitae (Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007), Praha 2008, s. 435-446.
 • Mojmír Horyna - Petra Oulíková, Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda, Odolena Voda 2007.
 • Mojmír Horyna - Petra Oulíková, Kostel sv. Ignáce z Loyoly. Praha - Nové Město, Kostelní Vydří 2006.
 • Petra Oulíková, Klementinum. Průvodce, Praha 2006.
 • Petra Nevímová, Jan Kuben - vir memoriae immortalis, in: Jan Royt - Petra Nevímová (ed.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 124-132.
 • Petra Nevímová, Virga notat virginem et flos deum hominem. Freskový cyklus J. Hiebela v Doksanech, in: Petr Hrubý - Michaela Hrubá, Barokní umění v severozápadních Čechách (Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001), Ústí nad Labem 2003, s. 197-232.
 • Petra Nevímová, Vliv spirituality Tovaryšstva Ježíšova na výzdobné programy řádových kostelů, in: Ivana Čornejová (ed.), Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci (Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4. - 5. 6. 2003), Praha 2003, s. 217-249.
 • Petra Nevímová, Cyklus nástěnných maleb na chodbách pražského Klementina, in: Alena Pazderová (ed.), Pocta Josefu Kollmannovi. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2002, s. 214-227.
 • Petra Nevímová, Novoměstská jezuitská kolej a kostel sv. Ignáce v Praze, Pražský sborník historický XXX, 1998, s. 151-186.
 • Petra Nevímová, Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě, Umění 45, 1997, s. 186-201.

Mgr. Rudolf Salvetr

(Klatovy)

Starost města Klatovy.

P. Ing. Josef Stuchlý, M.A., SJ

Josef Stuchlý se narodil 10. srpna 1966 v Ostravě, kde také v roce 1990 promoval na VŠB jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát prožil na Svatém Hostýně a v Kolíně.

V letech 1993–1996 studoval filosofii v Krakově. Pak do roku 1997 působil v Olomouci, kde mimo jiné dohlížel na stavební úpravy budov nové komunity a Centra Aletti. V Dublinu a Londýně vystudoval v letech 1997–2002 teologii. Kněžské svěcení přijal z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera 6. dubna 2002 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. V následujících letech 2002–2004 absolvoval studium psychologie v Bostonu. Po návratu do České republiky se stal představeným jezuitské rezidence a studentským kaplanem v Brně a v současné době pokračuje v postgraduálním studiu psychologie. 3. února 2013 se stal novým představeným České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

PhDr. Martin Svatoš, CSc.

PhDr. Martin Svatoš, CSc. – samostatný vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR, nyní Kabinetu pro klasická studia při Filozofickém ústavu AV ČR, oddělení Dokumentace a výzkum kulturního dědictví.

Pořádal řadu vědeckých konferencí a kolokvií, přednášel a přednáší na mezinárodních i českých vědeckých konferencích. V letech 1999–2005 koordinoval českou účast na mezinárodním multilaterálním projektu „L’Europe en réseau. Contributions a l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918“. V současné době je členem redakčních rad sborníků Acta Comeniana a Pražský sborník historický.

Zabývá se dějinami klasické filologie a humanistického vzdělání v habsburské monarchii, z toho oboru publikoval studie a dvě monografie. Uveřejnil též řadu studií o recepci antické kultury v novodobé české i evropské kultuře, antologii českého humoru na antické téma i překlady novolatinské literatury, zvl. české provenience. Věnoval se rovněž výzkumu a publikování archívních materiálů týkajících se života a díla Franze Kafky.

V posledních letech je jeho badatelská i publikační aktivita zaměřena převážně na dějiny písemné kultury v českých zemích v raném novověku, především pak na výzkum a vydávání novolatinské literatury a na kulturněhistorický výzkum působení náboženských řádů v českých zemích v 17. a 18. století. V rámci výzkumu knižní kultury raného novověku byl v letech 1999–2005 za českou stranu koordinátorem mezinárodního multilaterálního projektu „Livre, culture et nationalités dans la monarchie des Habsbourgs (17e–19e siècles)“. V poslední době připravil k vydání řečnický spis Bohuslava Balbína: Qvaesita oratoria (v tisku) a podílel se na vydání dosud nevydaného třetího dílu historické práce Aloise Kroesse SJ: Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, III. Band, z nově nalezeného rukopisu, resp. strojopisu (spolu s P. Petrem Kolářem SJ). V současné době se podílí mj. na přípravě edice rukopisu Jana Petra Cerroniho: Scriptores Regni Bohemiae v rámci projektu „Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I

Zdroj:

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017